Номер13
ПІБСелюніна Зоя Володимирівна
АдресаВул.. Лермонтова, 1, м. Гола Пристань Херсонської області, 75600
Телефон8-05539-26500 сл., 8-05539-21654 д.
Електронна поштаscirtopoda@mail.ru
Назва програмиЛітопис природи Чорноморського біосферного заповідника
Рівень програмимісцевий
Регіон дослідженьПівдень України: Голопристанський р-н, Цюрупинський р-н, Скадовський р-н Херсонської області, Очаківський р-н Миколаївської області (частково)
Коли програма започаткована1983
Які методи застосовуються для моніторингуМаршрутні обліки для визначення сезонної й добової динаміки тваринного населення заповідних ділянок, якісного складу фауністичних комплексів, для порівняння заповідних і суміжних територій. Майданчикові обліки дозволяють визначити щільність населення представників фауни в різних біотопах. Поквартальні обліки наземних хребетних дають повну, але миттєву оцінку стану фауни. Результати цих обліків важливі при вивченні багаторічної динаміки. Зимові обліки великих ссавців по білотропу - найбільш точний метод обліку хижаків і копитних. Хоча він і має ряд недоліків, пов'язаних з нестійкістю сніжного покриву в нашім регіоні, а також не відбиває річну динаміку стану якісного й кількісного складу населення цих груп тварин, але результати зимових обліків необхідні для вивчення багаторічної динаміки. Вилови дрібних ссавців - єдиний прийнятний для заповідних територій метод обліку цих тварин. Крім визначення відносної чисельності видів гризунів і дрібних комахоїдних, цей метод обліку дозволяє судити про біотопічний розподіл, про деякі показники популяційної динаміки. Використовувані методи виловів є загальновизнаними, що дозволяє проводити порівняльний аналіз їхніх результатів з іншими регіонами. Стаціонарні спостереження на опорних пунктах. У систему моніторингу входять також фенологічні спостереження, опитні дані.
Як часто проводяться облікиЕлементи опорної мережі характеризуються часовим кроком і цільовим призначенням. Більшість облікових маршрутів проводиться не рідше одного разу в сезон, оглядових маршрутів - один раз у рік, обліки на площадках -2 рази в рік. Вилови дрібних ссавців - щосезонно. Поквартальні обліки наземних хребетних на лісостепових ділянках проводяться 3 рази в рік, прогонний облік - 1 раз у рік. Обліки по білотропу - 2 рази в рік ( при наявності стійкого сніжного покриву).
Об’єкт(и) моніторингу Об'єктами моніторингу в Чорноморському біосферному заповіднику є унікальні та зональні природні комплекси. Цей моніторинг складається зі спостережень за фауністичними та флористичними комплексами заповідних ділянок. Об'єктами моніторингу за станом теріологічних, герпето- та батрахокомплексів є фонові та модельні види. Окремі спостереження проводяться за станом раритетної складової біоти. Фонові види - звичайні для даного регіону, характерні для відповідних ландшафтів, еврітопні види. Для регіону заповідника фоновими видами є: - у групі хижих ссавців - звичайна лисиця (повсюдно) і вовк (гібридна форма) (лісостепові ділянки); - у групі гризунів - миші групи Apodemus sylvaticus s.s.l., суспільна полівка (Microtus socialis) (Ягорлицький Кут), звичайна полівка (M. rossiaemeridionalis) (Селюнина, 1992); - із зайцеобразных - заєць-русак (повсюдно); Фоновим видом рептилій на території заповідника повсюдно є степова гадюка (Vipera ursinii). Кожний із природних комплексів заповідника має характерний набір видів. У Волижиному лісі фонові види плазунів - водяний вуж і прудка ящірка; на Солоноозернній і Івано-Рибальчанській ділянках - полози й різнобарвна ящурка; на Ягорлицькому Куті - степова гадюка; на Потиївці - звичайний вуж і прудка ящірка. Фоновим видом амфібій є зелена жаба. Модельні види - види, характерні для даної території. При виборі модельних видів варто враховувати, що чисельність цих тварин повинна перебувати на відносно стабільному високому рівні. Крім того, цей вид повинен бути доступний для спостережень, необхідне вилучення особин не повинне робити помітного впливу на стан популяцій даного виду. Необхідно також з'ясувати, які саме зміни в біології, у стані популяцій модельних видів відбуваються під дією біотичних і абіотичних факторів. Для фауни рептилій модельними видами є - для заповідного степу - степова гадюка й різнобарвна ящурка; для приморських ділянок - степова гадюка й прудка ящірка.
Веб-сайтСелюнина З.В. Видовое разнообразие, распределение по участкам, динамика численности млекопитающих Черноморского заповедника// Видовое разнообразие млекопитающих в некоторых экосистемах Украины. - Киев. - 1992. - С. 34-51. Селюнина З.В. Современное состояние териофауны Черноморского заповедника// Природные комплексы Черноморского гос. биосфер. заповедника. - Киев: Наукова думка. - 1992. - С. 152-159. Маяцкий Г.Б., Черняков Д.А., О.Ю. Уманец , Селюнина З.В., О.А. Яремченко. О необходимости расширения территории Черноморского биосферного заповедника// Оптимiзацiя природно-заповiдного фонду України. - Вип. 1. - Київ: Iн-т зоологiНАН України. - 1994. - С. 40-43ю. Селюнина З.В. Из истории акклиматизации зверей в Черноморском заповеднике// Матер. науч.конф. "Проблемы заповедного дела". - Екатеринбург. - 1996. - С. 190-192. Селюнина З.В. Млекопитающие// Позвоночные животные Черноморского биосферного заповедника (Аннот. списки видов) // Вестник зоологии. - №1. - 1996. - С. 39-43.. Селюнина З.В. Характеристика фаунистических комплексов Черноморского биосферного заповедника// Матерiали мiжнарод. наук. конф., присвяч. 100-рiччю заповiдання асканiйського степу (Асканiя-Нова, 21- 23.05.1998р.) "Актуальнi питання збереження i вiдновлення степових екосистем" Асканiя -Нова, 1998, - С. 306-308. Селюнина З.В. Многолетние наблюдения за жизненным циклом амфибий и рептилий в Черноморском биосферном заповеднике// Матерiали конф., присвяч. 75-рiччю Канiвського природного заповiдника, 8-10 вересня, 1998 р. м. Канiв. "Роль охоронюваних природних територiй у збереженнi біорізноманіття". Канів. – 1998. - С. 236-238. Черняков Д.О., Уманець О.Ю., Селюніна З.В., Руденко А.Г., Ткаченко П.В. Ландшафтне та бiологiчне рiзноманiття територiй сільськогосподарського призначення в зонi причорноморських степов// Матер. всеукр. загально-теор. та наук.-практ. конференцiї, присвяч. виконанню держ. Програми перспективного розвитку заповiдної справи в Українi: "Заповiдники" (Канiв, 11-14 жовтня 1999 р.). "Заповiдна справа в Українi на межi тисячолiть (сучасний стан, проблеми i стратегiя розвитку)". - Канiв. – 1999. - С. 169-175. Селюнина З.В. Организация экологического мониторинга фаунистических комплексов в Черноморском биосферном заповеднике// Природничий альманах. Бiологiчнi науки. – Вип. 1. – Херсон. – 2000. - С. 93-100. Селюніна З.В. Змiни стану терiофауни (без Гризунів) у Чорноморському бiосферному заповiднику в 1991-2002 роках// Вiсник Львiвського унiверситету. Сер.: Біологічна. – Вип. 30.- Львів. Львівський нац. ун-т ім. І. Франка.- 2002. – С. 133-139 Уманец О.Ю., Селюнина З.В., Москаленко Ю.А. Влияние облесения Нижнеднепровских песков на естественное биоразнообразие// Лісівництво і агролісомеліорація: Зб. наук. пр. – Вип. 103.- Харків: "Майдан".- 2002. – С. 104-105. Селюніна З.В., Русіна Л.Ю., Маркауцан О.О. Видова й таксономічна різноманітність наземних хребетних Херсонщини// Природничий альманах. Сер.: Біологічні науки. – Вип. 2(3). – Херсон: "Персей". – 2002. – С.207-212. Селюнина З.В. Многолетний мониторинг динамики численности мышевидных грызунов в регионе Черноморского биосферного заповедника// Вестник зоологии. - №2. – 2003. – С. 23-30. Селюнина З.В. Млекопитающие побережий и островов Северного Причерноморья// Материалы междунар. сов. 6-7 февраля 2003, Москва. "Териофауна России и сопредельных территорий". – Москва. – 2003. - С. 311. Селюнина З.В., Москаленко Ю.А. Природоохранные территории как острова естественного биоразнообразия (на примере лесостепных участков Черноморского биосферного заповедника)// Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – 2004. – Т.17 (56), №2. – С. 23-26. Селюнина З.В., Ткаченко П.В. Сезонные перемещения дельфинов в акваториях Черноморского биосферного заповедника// Природничий альманах. Серія: Біологічні науки. Вип. 4. Херсон: Персей, - 2004, - с. 126-130. Селюнина З.В., Зализняк Л.В. Характеристики уровня антропогенной трансформации// Актуальные проблемы сохранения устойчивости живых систем. Матер. VIII Междунар. науч. эколог. конференции. Белгород, 27-29 сентября 2004 г.. Белгород: - 2004. - С. 199-200. Селюніна З.В. Сучасний стан герпетофауни Чорноморського біосферного заповідника (1998-2003)// Сучасні проблеми зоологічної науки. Наук. читання, присвяч. 170-річчю каф. зоології КНУ та 100-річчю з дня народження О.Б. Кистяківського. Київ: Видовнично-поліграфічний центр "Київський університет", - 2004, - с. 161-163. Селюнина З.В., Руденко А.Г., Русин М.Ю. Фаунистический комплекс плавней Днепра// Природничий альманах. Серія: Біологічні науки. Вип.. 5, - 2004, - с.119-121. Селюнина З.В. Динамика численности в системе хищник-жертва// Природничий альманах. Серія: Біологічні науки. – Вип..6. Херсон: ППВишемирський, - 2005, - с. 148-153. Селюніна З.В. Ссавці регіону Чорноморського біосферного заповідника, що занесені до Червоної книги України (станом на 2004 рік)// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія, - Вип.. 17 (2005), - Ужгород, - 2005, - с. 86-88. Селюнина З.В., Уманец О.Ю. Влияние атмосферных осадков на состояние природных комплексов Нижнеднепровских песков// Зб. наук. пр. «Актуальні екологічні проблеми півдня України». – Херсон. – 2006. – с.142 – 147. Селюніна З.В., Уманець О.Ю. Зміни природних комплексів Північного Причорномор'я під впливом природних та антропогенних гідрологічних чинників// Фауна в антропогенному середовищі. Праці теріологічної Школи. – Вип. 8. – Луганськ, - 2006, - с. 48-51. Селюнина З.В. Результаты мониторинга териологических комплексов Черноморского биосферного заповедника в 2000-2005 годах// Природничий альманах. Біологічні науки. – Вип. 8. – Херсон, - 2006. – С. 202-218.
Головні публікації, де є узагальнені дані програми моніторингу
Контакті дані координатора програми
Контактні дані міжнародного координатора програми
Склад учасниківк.б.н., доц. СЕЛЮНИНА З.В. – теріологія, герпетологія, батрахологія, к.б.н., с.н.с. УМАНЕЦ О.Ю. – ботаніка: флористика та фітоценологія, к.б.н., с.н.с. РУДЕНКО А.Г. – орнітологія, к.г.н. ЧЕРНЯКОВ Д.А. – гідробіологія, м.н.с. МОСКАЛЕНКО Ю.А. – орнітологія, м.н.с. ТКАЧЕНКО П.В. – іхтіологія, инж. НИТОЧКО М.И. – ентомологія, инж. БАХТИАРОВА Л.И. – еколого-просвітня діяльність.
Джерела фінансуванняДержавний бюджет
Додаткова інформаціяОпорна мережа, що складена у Чорноморському біосферному заповіднику, паспортизована. Паспорти маршрутів, майданчиків, тощо зберігаються в наукових фондах ЧБЗ, там саме знаходяться первинні дані: метеорологічні картки, повидові картки, фенологічні бланки. Результати моніторингу щорічно оформлюються в відповідному томі Літопису природи. Щорічно наукова частина Чорноморського біосферного заповідника виконує від 1 до 4 наукових тем, крім теми «Літопис природи» (див. щорічні звіти ЧБЗ в НАН України)