Номер40
ПІБСабадош Василь Іванович
АдресаЗакарпатська область, 88000, м. Ужгород, вул.. Волошина, 32, кафедра ботаніки УжНУ
Телефонтел.: (03122) 3-23-54
Електронна поштаkafbot@univ.uzhgorod.ua
Назва програмиПрограма популяційного аналізу раритетних видів природної флори Українських Карпат
Рівень програмирегіональний, місцевий
Регіон дослідженьЗакарпатська область
Коли програма започаткована1976
Які методи застосовуються для моніторингу1.Маршрутні: закладання трансект, визначення розміру популяцій. 2. Напівстаціонарні: проведення геоботанічних описів, фенологічні спостереження, дослідження процесів запилення. 3. Стаціонарні: вибір на трансептах (рендомним методом) пробних площинок, на яких здійснюється облік чисельності особин різних вікових груп; маркіровка особин для спостереження за протіканням онтогенезу та оцінкою життєвості особин; збір рослинного матеріалу для обліку насіннєвої продуктивності, вимірювання фітомаси. 4. Камеральні: застосування методів математичної статистики та обробки даних для оцінки стану популяцій: обчислення показників щільності, вікової та віталітетної структури, насінного, вегетативного розмноження, оцінка здатності до самопідтримання.
Як часто проводяться облікиЩорічно, впродовж вегетаційного періоду
Об’єкт(и) моніторингу Моніторинг розпочато в 1988 році: 3 популяції Leucojum aestivum 2 популяції Gagea spathacea, що зростають в Закарпатській низовині.
Веб-сайтСабадош В.И. Особенности семенной продуктивности Leucojum aestivum L. в природных популяциях. Растит ресурсы. -1997. -33, вып. 1. -С. 49-58. К изучению Gagea spathacea (Hayne) Salisb. в Закарпатье (Украина).Популяции и сооб-щества растений: экология, биораз-нообразие, мони-торинг: Тез. докл. V научн. конф. памяти проф. А.А. Уранова. Часть II. -Кострома, 1996. -С.157-158. Особливостi репродуктивної бiологiї Gagea spathacea Salisb.Наук. вiсник Ужго-род. ун-ту. Сер. бiологiя. -1995, вип.2. -С.51-52. Некоторые особенности антэкологии белоцветника летнего.Ужгород. гос. ун-т. -Ужгород, 1994. -11 с. Деп. в ГНТБ Украины 10.03.94, N 497. -Ук. 94. До вивчення онтогенезу Gagea spathacea Salisb. Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор у ботан. закладах Євразїї. -Київ-Львiв, 1994. -С. 301. К изучению онтогенеза белоцветника летнего (Leucojum aestivum L.) Изучение онтогенеза видов природных флор в ботан. учреж-дениях Евразии. -Киев, 1993. -С.156-157. Влияние сезонных изменений эколого-фитоценотической обстановки в местообитаниях белоцветника летнего на ритм его вегетации Научн. разработки и достижения молод. ученых - народному хозяйству: Тез.докл. IV конф. молод. ученых. -Ужгород, 1989. -С.104. Кричфалуший В.В., Комендар В.И., Мезев-Кричфалуший Г.Н., Сабадош В.І., Шумская Н.В.Изучение репродуктивной биологии эфемероидов бассейна реки Тисы (Закарпатье). Tiscia (Szeged), 1987, V.22. -Оld. 61-73.
Головні публікації, де є узагальнені дані програми моніторингу
Контакті дані координатора програмиКомендар Василь Іванович, д. б. н., проф. каф. ботаніки УжНУ, завідувач, керівник Міжвідомчої науково-дослідної лабораторії охорони природних екосистем (МНДЛ ОПЕ), Закарпатська область, 88000, м. Ужгород, вул.. Волошина, 32, тел.: (03122) 3-23-54, ecosys@univ.uzhgorod.ua
Контактні дані міжнародного координатора програми
Склад учасниківСабадош В.І., к. б. н., доц. каф. ботаніки УжНУ, Мигаль А.В., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Будніков Г.Б., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Кіш Р.Я., н. с. МНДЛ ОПЕ, Андрик Є.Й., к.. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Санісло Я.П., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Крч К.Л., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ, Гамор А.Ф., к. б. н., с. н. с. МНДЛ ОПЕ
Джерела фінансування
Додаткова інформаціяОсновні положення програми сформульовані в книзі Кричфалуший В.В., Комендар В.И. Биоэкология редких видов растений. –Львов. Свит. - 1990.-160 с.